Oostwende College
Een school voor iedereen!

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Oostwendeleerlingen.

Eindexamen, School Examen en PTA

Op deze pagina vind je alles over de school- en eindexamens. 


Activiteitenplanning eindexamenklassen en havo 4

Alle data die belangrijk zijn voor het examen en de toetsweken die gelden voor de eindexamenklassen en klassen havo 4 vind je in de activiteitenplanner.

Eindexamen

Alle leerlingen uit de klassen vmbo 3 en 4 en havo 4 en 5 leggen dit jaar (een deel van) het eindexamen af.  Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het School Examen en het Centraal Examen. Het Centraal Examen bepaalt vijftig procent van het eindcijfer. Sommige vakken hebben alleen een School Examen. Meer informatie over het eindexamen vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

Voor de examenklassen tellen alle toetsen dit jaar mee voor het eindexamen. Alle toetsen zijn dus School Examens. De voorexamenklassen hebben naast School Examens, die dus ook meetellen voor het eindexamen, ook voortgangstoetsen, deze tellen alleen mee voor overgang naar het laatste jaar. Hieronder vind je de PTA’s voor alle klassen. Hierin staan alle toetsen die je dit jaar krijgt beschreven.

School Examen en PTA

Omdat School Examens deel uitmaken van het PTA en daarom ook van het eindexamen moeten we hier extra zorgvuldig mee omgaan. Alle regels staan beschreven in het examenreglement Meerscholen/Oostwende. Ouders van minderjarige kinderen moeten op de hoogte zijn van deze regels. Bij twijfel kan altijd contact opgenomen worden met de mentor.

               

Schoolexamens en PTA

Alle voorexamenklassen en eindexamenklassen hebben toetsen die meetellen voor het eindcijfer dat in je eindexamenjaar bepaalt of je bent geslaagd of niet. Deze toetsen noemen we schoolexamens (SE) of tentamens. 

Welke toetsen meetellen voor je schoolexamen vind je in het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) dat je hieronder vindt. De toetsen die hierin vermeld staan tellen mee, sommige vakken hebben nog geen schoolexamens in het voorexamenjaar. Vraag je docent als je het niet helemaal begrijpt.  

PTA per niveau:

a PTA VMBO BBL3 2023 2024

b PTA VMBO BBL4 2023 2024

c PTA VMBO KBL3 2023 2024

d PTA VMBO KBL4 2023 2024

e PTA VMBO TL3 2023 2024

f PTA VMBO TL4 2023 2024

g PTA HAVO 4 2023 2024

h PTA HAVO 5 2023 2024

 

Examenreglement

Hier vind je het examenreglement. In het examenreglement vind je een beschrijving van de regels die gelden rondom schoolexamens. Dit geldt dus ook voor de schoolexamentoetsen die worden afgenomen in leerjaar 3. Het is heel belangrijk dat je je aan deze regels houdt, de school zal zich hier ook aan houden.

 

Bevorderingsnormen

In de bevorderingsnormen 2023-2024  staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ook staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Decanaat

De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, de sector of profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan beschikt over veel voorlichtingsmateriaal van o.a. mbo- en hbo-scholen. Dat kun je altijd bij de decaan inzien of meenemen. En bovendien kun je een afspraak maken om eens te praten, als je er helemaal niet uitkomt.

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 t/m 4 worden er in de loop van het schooljaar informatieavonden georganiseerd. Wil je onder schooltijd hieraan deelnemen? Dan kun je hiervoor verlof aanvragen via de verlofbrief decanaat. Deze mag je inleveren bij de decanen.

De decanen op onze school:

Albertine van de Mheen-Pruijs
Bart van Triest

Documenten en links:

Verlofbrief decanaat

Nieuws