Farel College
Een school voor iedereen!

afspraken rondom veiligheid

2 september 2020

In het laatste Oostwende Nieuws (nr. 13 van vrijdag 17 juli) zijn ouders en leerlingen geïnformeerd over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021. De belangrijkste aanvulling/wijziging ten opzichte van de versie van juli 2020 zijn:

·       Alle leerlingen en medewerkers van school hebben vanaf de start van het schooljaar een mondkapje bij zich.

·       Wanneer het moeilijk is om de 1,5 meter afstand tot de medewerkers te handhaven, dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje. Dit betekent in elk geval tijdens leswisselingen. School geeft het aan wanneer dit ook tijdens praktijklessen of op andere momenten geldt.

·       Wanneer medewerkers of leerlingen op vakantie zijn geweest in een oranje vakantiegebied, moet bij thuiskomst de richtlijn van 10 dagen quarantaine worden opgevolgd. In deze periode kom je niet op school.

De maatregelen gelden tot en met 30 september 2020. Hierna vindt in samenwerking met de MR een evaluatie plaats. Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer er wijzigingen zijn.

Algemeen

De overheid heeft bepaald dat de scholen met ingang van de nieuwe cursus weer volledig opengaan. Deze afweging is gemaakt vanuit het idee dat leerlingen t/m 18 jaar weinig tot geen risico vormen voor de gezondheid. De anderhalve meter afstand geldt dan ook niet langer voor hen.

Hoofdlijn: In alle gevallen geldt de richtlijn van het RIVM bij (milde) verschijnselen. In geval van twijfel blijven leerlingen thuis en dienen ze te worden afgemeld via het leerlingloket (leerlingloket@oostwende.nl of 033-2997400, optie 1). Ook wijzen we u op het feit dat wanneer u in een oranje vakantiegebied bent geweest, de richtlijn van 10 dagen quarantaine opgevolgd dient te worden.

De 1,5 m voor medewerkers is niet veranderd zolang COVID-19 niet is verdwenen. Leerlingen zijn verplicht om anderhalve meter in acht te nemen tot medewerkers. Naast de algemene richtlijnen vanuit het RIVM die onverkort van kracht blijven, vormt dit het uitgangspunt bij de openstelling van onze school.

Deze anderhalve meter maatregel voor medewerkers leidt tot de hiernavolgende voorgenomen besluiten.

Leerlingen

Leerlingen komen op school vanaf 8.15 uur om het voor leraren mogelijk te maken eerst het gebouw te betreden.
Leerlingen nemen elke dag een mondkapje mee naar school en dragen deze op de momenten dat de school dit voorschrijft
Leerlingen houden in alle gevallen 1,5 meter afstand tot medewerkers.
Medewerkers houden 1,5 m afstand tot leerlingen voor zover dit in alle redelijkheid mogelijk is. Hierbij wijzen we op de uitzondering van praktijksituaties waarin deze maatregel niet geldt.
Leerlingen volgen in alle gevallen aanwijzingen van medewerkers op die te maken hebben met de 1,5 m. Dit betreft het gehele schoolgebouw (gangen en lokalen en overige ruimtes).
Leerlingen onderling hoeven niet langer 1,5 meter afstand te houden.
Leerlingen die thuis moeten blijven i.v.m. corona klachten worden door de mentor geïnformeerd hoe zij vanuit huis het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen.

Organisatie en onderwijs

De deuren en de ramen van de lokalen blijven gedurende de lessen open. Elke ruimte beschikt over hygiëne-middelen voor handen en tafels.
Leerlingen begeven zich apart van medewerkers door het gebouw. Dit betekent dat bij de eerste les de leraar in het lokaal is voordat de leerlingen zich hiernaar toe begeven. Vijf minuten voor het einde van de les begeeft de docent (indien nodig) zich naar het volgende lokaal waarbij leerlingen ruimte maken voor de docent om het lokaal te verlaten. De wisseling maakt mogelijk om voor het verstrijken van de les in het nieuwe lokaal te zijn, waarbij de leerlingen wederom anderhalve meter ruimte laten.
Bij de bel voor de pauze verlaten eerst de leerlingen het lokaal. Leerlingen begeven zich dan naar buiten of de aula. Medewerkers kunnen dan pauze houden op de verdieping waar ze zich op dat moment bevinden.
Er wordt regelmatig schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. Toiletten en deurklinken worden worden extra schoongemaakt.
Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) met een toezichthoudende rol heeft te maken met grote groepen leerlingen. Met name tijdens pauzes is dit een uitdaging. Leerlingen houden anderhalve meter afstand en het OOP zal tijdens het toezicht houden een opvallend hesje dragen. Tevens worden vakken gemaakt d.m.v. tape en pionnen voor OOP’ers om toezicht te kunnen houden. Deze vakken mogen niet door leerlingen worden betreden.

Gebouw

Het gebouw wordt geventileerd. Ramen en deuren staan open, leerlingen wordt geadviseerd daar in hun kledingkeuze rekening mee te houden (of hun jas aan te houden). De verwarming staat aan (mits dit noodzakelijk is vanwege de buitentemperatuur).

Rooster

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zullen de lessen volgens het rooster in Magister gegeven worden.
Er wordt geprobeerd in ieder geval collegae, die om corona gerelateerde redenen afwezig zijn, wel op afstand in te zetten voor het lesgeven. Leerlingen worden hierover geïnformeerd.

Let op: i.v.m. introductiedagen ect. gaan bepaalde lessen nog niet door. Ook kan het rooster nog wijzigen i.v.m. nieuw te benoemen collegae.

Vragen

Heeft u vragen die te maken hebben met het beleid rondom de maatregelen als gevolg van de corona crisis? Mailt u dan naar de interim directeur Gert van den Heuvel: heuvelg@oostwende.nl

Nieuws

Hope de Graaf

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari