Farel College
Een school voor iedereen!

Ontdek Oostwende

Het Oostwende College is een middelbare school in Bunschoten-Spakenburg met ongeveer 450 leerlingen.

Op deze pagina vind je relevante informatie over de school. Wat is de missie en visie en identiteit van het Oostwende College en welke kernwaarden horen daarbij?

Missie en Visie

Missie
Onze missie is om onze leerlingen onderweg tijdens hun schoolloopbaan te begeleiden in het leerproces en in hun ontwikkeling. Daarin willen wij betekenis geven aan een betere, duurzame en inclusieve wereld, waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron.

Visie
Het Oostwende College is een school voor iedereen en staat voor ondernemend onderwijs. Onze visie op ondernemend onderwijs is het aanleren van een ondernemende houding en ondernemend gedrag bij onze leerlingen. Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen iedere leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent te ontwikkelen.

 

Kernwaarden

Onderwijs
Op het Oostwende College is het onderwijs een mix van binnen – en buitenschools leren, traditionele lessen en vernieuwend ondernemend onderwijs. Je komt als Oostwendeleerling in contact met het bedrijfsleven, de overheid en overige instanties buiten de school.

De ondernemersgeest van het Oostwende College past bij de ondernemende standplaats van de school: Bunschoten-Spakenburg. Ondernemende vaardigheden kunnen overal gebruikt en ingezet worden.

Je kunt op het Oostwende College onderwijs volgen op de volgende niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl, havo en vwo (klas 1-3).

Omgeving
Ondernemend onderwijs past uitstekend in een ondernemend dorp als Bunschoten-Spakenburg. Voor de leerlingen zoeken we de verbinding tussen school en maatschappij.

Het Oostwende College staat al sinds jaar en dag in nauw contact met plaatselijke bedrijven en organisaties. Leren doe je niet alleen op school, maar juist ook in de praktijk.

Ontmoeting
Op het Oostwende College is het hard werken, maar wel binnen een gezellige en warme sfeer. Leerlingen en docenten hebben aandacht voor elkaar. We gaan met elkaar om vanuit onze Bijbelse normen en waarden waar iedereen van waarde is en eigen talenten heeft. In de brugklas helpt de mentor je om snel te wennen, zodat de overgang van je vertrouwde basisschool naar de nieuwe middelbare school zo goed mogelijk verloopt.
Op het Oostwende College vinden we het belangrijk dat je wordt gezien.

 

Identiteit

Het Oostwende College is een open christelijke school voor iedereen, veilig en kleinschalig met de blik naar buiten. Onze christelijke identiteit merk je tijdens de dagopeningen en vieringen rondom de christelijke feestdagen. Ook zien we naar elkaar om en vinden we het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de maatschappij en de rol die jij daarin hebt.

Organisatie

Het Oostwende College maakt deel uit van de stichting Meerscholen.

De schoolleiding bestaat uit de directeur en twee teamleiders en zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Oostwende College.
Ongeveer 60 medewerkers werken op school. Driekwart is onderwijzend personeel (OP) en een kwart is onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van het Oostwende College is een zelfstandig orgaan voor inspraak. Deze deelraad bestaat uit een personeels-, ouder-en leerlinggeleding. In deze medezeggenschaps­raad spreken de ouder(s)/verzorger(s) en leer­krachten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Oostwende College.

Leerlingenraad
Op het Oostwende College wordt ieder schooljaar een leerlingenraad gekozen. Hierin zijn zowel onder-als bovenbouwleerlingen vertegenwoordigd. Een docent helpt de raad, bijvoorbeeld bij bepaalde activiteiten die worden georganiseerd. De leerlingenraad denkt mee en geeft advies over school-en onderwijszaken.

Ouderraad
De ouderraad onderhoudt contacten met de directie en mag advies geven op alle beleidsterreinen. In de vergaderingen reageren de ouders op ideeën van de schoolleiding en de schoolleiding reageert op ideeën van de ouderraad. Iedereen die kinderen op school heeft, kan lid worden van de ouderraad. Speciale kennis van de school of van het onderwijs is niet nodig. Ouders kunnen mailen naar vzouderraad@oostwende.nl voor vragen en opmerkingen.

 

Privacy

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen.
Meer lezen over hoe wij dit doen? Kijk dan op overkoepelende scholengroep website van Meerscholen/privacy of lees de volgende documenten:

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari