Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie geven er leiding aan het prachtige Oostwende College in Bunschoten? Wij vertellen het je graag!

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de directeur en twee teamleiders en zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Oostwende College.
Ongeveer 60 medewerkers werken op school. Driekwart is onderwijzend personeel (OP) en een kwart is onderwijs ondersteunend personeel (OOP).

Leerlingenraad

Op het Oostwende College wordt ieder schooljaar een leerlingenraad gekozen. Hierin zijn zowel onder-als bovenbouwleerlingen vertegenwoordigd. Een docent helpt de raad, bijvoorbeeld bij bepaalde activiteiten die worden georganiseerd. De leerlingenraad denkt mee en geeft advies over school-en onderwijszaken.

 

Ouderraad

De ouderraad onderhoudt contacten met de directie en mag advies geven op alle beleidsterreinen. In de vergaderingen reageren de ouders op ideeën van de schoolleiding en de schoolleiding reageert op ideeën van de ouderraad. Iedereen die kinderen op school heeft, kan lid worden van de ouderraad. Speciale kennis van de school of van het onderwijs is niet nodig. Ouders kunnen mailen naar vzouderraad@oostwende.nl voor vragen en opmerkingen.

Meerscholen

Het Oostwende College maakt deel uit van de stichting Meerscholen.

Meerscholen wordt bestuurd door mevrouw Inge Sterenborg-van der Schaaf, voorzitter van het college van bestuur en de heer Geert Popma, lid van het college van bestuur.

Het college van bestuur oefent het bevoegd gezag uit over de scholengemeenschap. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het management. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het staf- en servicebureau ondersteunt de scholen en het college van bestuur op het gebied van personeel & organisatie, financiële zaken, inkoop, ICT en Governance. Alle informatie over de scholengroep kunt u vinden op onze website Meerscholen – Samen meer

 

Missie

Onze missie is om onze leerlingen onderweg tijdens hun schoolloopbaan te begeleiden in het leerproces en in hun ontwikkeling. Daarin willen wij betekenis geven aan een betere, duurzame en inclusieve wereld, waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron.

Visie

Het Oostwende College is een school voor iedereen en staat voor ondernemend onderwijs. Onze visie op ondernemend onderwijs is het aanleren van een ondernemende houding en ondernemend gedrag bij onze leerlingen. Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen iedere leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent te ontwikkelen.

Christelijke identiteit

Het Oostwende College is een open christelijke school voor iedereen, veilig en kleinschalig met de blik naar buiten. Onze christelijke identiteit merk je tijdens de dagopeningen en vieringen rondom de christelijke feestdagen. Ook zien we naar elkaar om en vinden we het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de maatschappij en de rol die jij daarin hebt.