4. Havo en vwo

< Alle onderwerpen

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar en stelt hoge eisen aan de leerlingen. Zij moeten heel wat kunnen en een brede belangstelling hebben. Met een havo-diploma op zak kan een leerling een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) volgen. Ook kunnen leerlingen met een havo diploma doorstromen naar vwo 5. Het Oostwende College biedt het brede profiel economie en maatschappij aan, waarbij leerlingen in zeven of acht vakken examen doen. Naast de vaste vakken (Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, economie & PPM-G), is er de keuze om nog bedrijfseconomie of biologie te kiezen. Met dit profiel zijn bijna alle hbo-vervolgopleidingen mogelijk.

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar. Hier worden de leerlingen voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een behoorlijk abstractievermogen en een brede belangstelling. Het is op het Oostwende College mogelijk de eerste drie leerjaren van het vwo te volgen. Voor de bovenbouw van het vwo kiest de leerling een andere school. Er wordt werk gemaakt van een vloeiende aansluiting en in het derde jaar kan bijvoorbeeld een dag meegelopen worden op de andere school.

Tweede Fase

Het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo wordt de tweede fase genoemd. Aan het einde van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. Vanaf klas 4 hebben zij dan een vakkenpakket dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een vrij deel en een profieldeel. Het gemeenschappelijke deel bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, algemene natuurwetenschappen (alleen vwo), culturele kunstzinnige vorming, maatschappijleer, godsdienst en lichamelijke opvoeding.

Dit deel bestaat uit een aantal verplichte profielvakken, aangevuld met een aantal profielkeuzevakken. Voor het vrije deel kiest de leerling een examenvak om hiermee het profiel aan te vullen. De decaan kan desgevraagd meer informatie verstrekken.

Ondernemend Leren via Projecten

Ondernemend leren krijgt niet alleen in de lessen vorm en inhoud, maar ook in de OLP-lessen. Leerjaar 1, 2 hebben iedere week twee projectlessen in het rooster staan. De manier van werken tijdens OLP is anders dan in de reguliere lessen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun executieve functies verbeteren. Denk hierbij aan: zelf initiatief nemen, zelfstandig keuzes maken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Leerlingen worden niet alleen beoordeeld op het resultaat van hun werk, maar ook op de manier waarop ze gewerkt hebben.

Sport-plus

Op het Oostwende College is Sport Plus al een aantal jaren in klas 1 en klas 2 een keuzemogelijkheid. De docenten bewegingsonderwijs van het Oostwende College constateren bij hun leerlingen een meer dan gemiddelde belangstelling voor sport. Voor leerlingen die Sport Plus kiezen wordt een verbreding en verdieping van het reguliere lesprogramma gegeven. Zij krijgen extra sportlessen. Via clinics maken alle leerlingen uit mavo/tl, vmbo basis/kader en havo/vwo die Sport Plus kiezen, kennis met minder makkelijk toegankelijke sporten. Voorbeelden van de aangeboden clinics zijn:

zeilen, golfen, tennissen, schaatsen, skiën, wakeboarden, surfen, kanoën etc. Tijdens dit uitgebreide programma komen ook nadrukkelijk algemene vaardigheden als samenwerken, leidinggeven en organiseren aan de orde.

Ondernemend leren

Het Oostwende College heeft de afgelopen jaren een brede invulling gegeven aan het concept ondernemend leren. Het ontwikkelen van de (ondernemende) vaardigheden, zoals samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en jezelf presenteren, gaan hand in hand met kennisoverdracht. Het één is niet los te zien van het ander.

Leerlingen worden gemotiveerd en uitgedaagd om werk te maken van ondernemend leren, waarbij zij door mensen binnen en buiten school begeleid worden. Dit komt in alle klassen tot uiting in projecten, gastlessen, workshops, excursies, bedrijfsbezoeken en stages. In havo 4 en 5 volgen de leerlingen het schoolexamenvak Praktijkgericht Programma Maatschappij – PPM-G.

Praktijkgericht Programma Maatschappij (PPM-G)

De havisten maken actief werk van ondernemend leren op het Oostwende College. In 2015 is het International Business College (IBC) gestart, waarbij een een dag(deel) en/of aantal lesuren besteed wordt aan ondernemendheid, competentieontwikkeling, de vervolgstudie etc. In het schooljaar 2023/2024 is IBC vervangen door het het schoolexamenvak PPM-G (praktijkgericht programma maatschappij groot). Er wordt bij PPM-G gewerkt met externe opdrachtgevers en levensechte opdrachten. De ervaringen die leerlingen opdoen zijn sterk loopbaanoriënterend. De leerlingen leren vaardigheden waarmee zij in hun vervolgopleiding te maken krijgen. Op deze manier worden ze beter voorbereid op hun vervolgstudie. 

Ze volgen een hbo-module, gaan op excursie, bezoeken bedrijven en instellingen, nemen deel aan lezingen en/of workshops en presenteren de uitkomsten van de gemaakte opdrachten aan de opdrachtgever(s). Doel van deze vorm van leren is dat leerlingen uitgedaagd worden om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren, zichzelf beter te leren kennen en om tot een passende keuze voor een vervolgstudie te komen.