5. Leerlingbegeleiding

< Alle onderwerpen

Als je bij ons op school zit, wordt je gezien. Je leest hieronder alles over wat wij doen om ervoor te zorgen dat jij je fijn voelt bij ons op school.

Introductiedagen

Om leerlingen aan elkaar en aan school te laten wennen, vindt voor de brugklassen vóór de zomervakantie een kennismaking plaats en na de zomer wordt gestart met een introductieprogramma.

Tijdens deze introductie trekt de mentor veel met de klas op. De leerlingen krijgen informatie over hoe de zaken op school geregeld zijn en er zijn veel activiteiten waardoor de leerlingen hun klasgenoten beter leren kennen en een prettige groepssfeer wordt bevorderd.

Mentor

De mentor is de centrale figuur in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en de klas. Elke leerling heeft een eigen mentor met wie hij/zij de schoolresultaten bespreekt, maar ook het welzijn van de leerling/klas is een belangrijk onderwerp. Daarnaast is de mentor de eerste contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s). Zowel in de onder- als de bovenbouw is er iedere week een mentoruur ingeroosterd. Ook organiseren de mentoren activiteiten om een goede sfeer in de groep te behouden en te bevorderen.

Portfoliogesprekken

Portfoliogesprekken vinden 3 keer per jaar plaats. Deze gesprekken zijn overdag en de data worden ruim van tevoren bekendgemaakt. Via de mentor komt er een intekenlijst.

Leerlingen op het Oostwende College leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Een element in dit proces is het portfolio, waarin de leerling zelf vastlegt waar hij/zij staat op het gebied van vaardigheden en persoonlijke groei. Daaraan gekoppeld zit de reflectie van de leerling op al die terreinen. Voor die reflectie zijn de input van de mentor en het portfoliogesprek met mentor, medeleerlingen en ouders belangrijk. Op die manier wordt de reflectie verdiept en krijgt het portfolio meer waarde.

Loopbaanoriëntatie

Als je wilt leren van dat wat je doet, dan is het belangrijk dat je feedback krijgt en dat je leert om zelf te reflecteren. Op het Oostwende College is LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) een vast onderdeel van het contact tussen mentor en leerling. Het Oostwende College maakt deel uit van een netwerk van scholen in de regio die werk maken van een gedegen opzet van LOB in het onderwijs. Elke leerling, op elk niveau, wordt door zijn of haar mentor begeleid bij het keuzeproces voor een vakkenpakket of een vervolgopleiding.

Een mentor coacht, geeft feedback en leert een leerling kiezen en reflecteren. Een goede oriëntatie is van groot belang voor de (school)loopbaan. Een vervolgopleiding kies je niet zomaar, wisselen van studie kost veel (tijd en geld) en de juiste motivatie is een onmisbare basis voor een succesvolle start. Het Oostwende College werkt in het kader van LOB samen met het mbo en hbo. Ondernemend leren is ook LOB. Bij ondernemend leren wordt de door leerling opgedane ervaring in de praktijk tot een leerervaring, dankzij LOB.

Ondersteuning

Een op het Oostwende College aangemelde leerling heeft recht op basisondersteuning. Voor leerlingen die daarnaast extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op advies van de basisschool, wordt door het zorgteam gekeken op welk gebied de leerling meer begeleiding nodig heeft. Dit kan zijn op het cognitieve vlak, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Het zorgteam doet voorstellen richting mentoren en docenten waarin de kort- of langdurende ondersteuningsbehoefte wordt beschreven. De zorgstructuur op het Oostwende College beschrijft de samenwerking tussen docenten, mentoren, leerlingcoördinator en zorgteam.

Leerlingcoördinatoren

Zijn er vragen of loopt een leerling of ouder(s)/ verzorger(s) ergens tegenaan dan is het eerste aanspreekpunt hiervoor de mentor, bijvoorbeeld in het geval van pesten. Naast de mentoren heeft het Oostwende College voor zowel de onderbouw als voor de bovenbouw een leerlingcoördinator.De leerlingcoördinator ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerlingen en kijkt mee met de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingcoördinator is de schakel tussen mentor en het zorgteam.

Zorgstructuur Oostwende College

Op het Oostwende College is het zorgteam verantwoordelijk voor de zorgstructuur. Het zorgplan beschrijft de meest voorkomende situaties waarbij zorg verleend kan worden aan leerlingen. Het zorgplan vermeldt hoe er wordt gehandeld bij de verschillende ondersteuningsbehoeften en welke instrumenten ter beschikking staan van ouder(s)/verzorger(s), school en zorgverleners. Het zorgteam bestaat onder andere uit een zorgcoördinator, orthopedagoog en medewerker passend onderwijs. Er wordt samengewerkt met externe specialisten van het wijkteam, leerplicht, de GGD en het Samenwerkingsverband Eemland. Deze groep interne en externe specialisten heeft een consulterende, adviserende, zorgverlenende en verwijzende functie.

Hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen kunnen veel en hebben vaak meer uitdaging nodig dan de gewone lesstof hen kan bieden. Op het Oostwende College worden individuele afspraken gemaakt met hoogbegaafde leerlingen, zodat ook zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Deze afspraken worden gemaakt met een talentbegeleider en de zorgcoördinator. Er wordt tevens extra aandacht gegeven aan de studievaardigheden van deze leerlingen.

Vakinhoudelijke begeleiding

Voor leerlingen is er vakinhoudelijke begeleiding voor Nederlands, Engels en wiskunde. Hierbij gaat een vakdocent in kleine groepjes nader in op onderdelen die voor een leerling nog niet helemaal duidelijk zijn. Deze uren zijn alleen bedoeld voor leerlingen die veel moeite hebben met een bepaald onderdeel van de leerstof of die bijvoorbeeld door ziekte achterop zijn geraakt.

Vertrouwenspersonen

Als een leerling of ouder/verzorger te maken krijgt met ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld agressie, seksuele intimidatie of discriminatie), dan kan dit gemeld worden bij één van de vertrouwenspersonen. Voor het Oostwende College zijn mevrouw E. van de Grift en meneer J. Heinen de vertrouwenspersonen. 

Meer informatie hierover en wat u kunt doen als  u een klacht heeft, is te lezen op de website van de Meerscholen (www.meerscholen.nl).

Toelating

Leerlingen die hebben gekozen voor het Oostwende College worden conform het advies vande basisschool en in overleg met het Oostwende College op het juiste niveau geplaatst. Het streven is om alle brugklasleerlingen in klas 2 op het meest passende niveau hun opleiding te laten volgen. Bij de toelating en plaatsing is het advies van de basisschool leidend. De ouder(s)/verzorger(s) die het niet eens is/zijn met dat advies, richten zich tot de basisschool voor het gesprek hierover. Uiteindelijk neemt de toelatingscommissie van het Oostwende College (bestaande uit het zorgteam en de schoolleiding) de beslissing. In bijzondere gevallen kan er eerst een nader onderzoek worden gedaan. Voor toelating in hogere leerjaren gelden de wettelijke eisen, zoals een overgangsbewijs. Indien een leerling niet tot de gewenste klas wordt toegelaten, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling te horen waarom dat besluit is genomen.

Taal- en rekenbeleid

Het Oostwende College besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van een goede taalvaardigheid. Onderzoek laat zien dat een te laag taalniveau een groot struikelblok is voor (examen) resultaten. Leerlingen lopen het risico onder hun niveau te presteren, doordat ze bijvoorbeeld teksten en toetsvragen niet goed begrijpen. Het bevorderen van taalvaardigheid wordt niet alleen overgelaten aan docenten Nederlands: in ieder vak speelt taal een belangrijke rol. Het is daarom noodzakelijk dat alle vakdocenten taalbewust zijn.

De mediatheek nodigt uit tot meer lezen en ondersteunt het taalonderwijs.

Daarnaast maakt het Oostwende College werk van beter rekenen. Er zijn verplichte rekenlessen voor leerlingen die geen wiskunde hebben gekozen en voor leerlingen die moeite hebben met rekenen zijn er hulpmomenten. Op deze manier wordt een stevige basis meegegeven om succesvol door te kunnen stromen naar de vervolgopleiding.

Remedical Teaching – RT

Leerlingen met specifieke leerproblemen op gebied van rekenen en taal kunnen hulp krijgen op het Oostwende College. Remedial Teaching wordt na overleg met de mentor door het zorgteam toegekend aan leerlingen met specifieke hulpvragen. Eens per week komen de remedial teacher en de leerling bij elkaar.

Faciliteitenpas

Leerlingen kunnen in overleg met de orthopedagoog en/of externe specialist een faciliteitenpas verstrekt krijgen als zij om welke reden dan ook extra voorzieningen nodig hebben bij het maken van toetsen (zoals meer tijd, vergroting of gebruik van laptop, of aangepaste normering). Op deze pas staan de extra faciliteiten vermeld waarop de leerling recht heeft. Op vertoon van deze kaart geeft de docent de afgesproken ondersteuning.

Faalangst en sociale vaardigheden

Faalangst wordt nogal eens onderschat. Bij faalangst komt een leerling niet goed uit de verf, omdat hij/zij denkt bepaalde zaken niet te kunnen. Vooral in tijden van extra spanning komt faalangst naar voren. Wanneer een leerling door faalangst belemmerd wordt, zal de mentor met het zorgteam overleggen over mogelijke hulp. Daarin kan samengewerkt worden met of doorverwezen worden naar externe instanties, bijvoorbeeld De Boei.

Leerlingen kunnen ook belemmerd worden door hun sociale vaardigheden. Wanneer dit wordt geconstateerd, kan ook in overleg met zorgteam hulp worden ingezet of externe instanties worden geraadpleegd

Schoolarts en schoolverpleegkundige

Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorg team van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, de ouder(s)/verzorger(s) en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren. 

Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken in klas 2 en klas 4. Daarbij sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte van de jongere en bij de vraag van ouders en school. Ouders/verzorgers ontvangen vooraf een brief dat de GGD een gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren. 

Zorgpreventieplan

Regelmatig komen professionals bij elkaar om leerlingen te bespreken die zorg nodig hebben.

Het overleg bestaat uit de zorgcoördinator, de begeleider passend onderwijs, de orthopedagoog en een medewerker van het sociaal wijkteam De Lingt van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Voor het preventieve deel sluit een medewerker van De Boei aan. Het overleg kan gaan over leerlingen die dreigen vast te lopen of waarover ernstige zorgen bestaan. Ook worden soms bepaalde thema’s besproken die op school een rol spelen. Op afroep kunnen externe specialisten ingeschakeld worden, zoals de schoolverpleegkundige.

Verzuim

Van schoolverzuim is sprake, als een kind niet op school aanwezig is op momenten dat dit wel verplicht is.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om te laat komen, spijbelen of ziekte of verlof. Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat verzuim (frequentie en omvang) toeneemt naarmate de leerling ouder wordt. Vroegtijdig signaleren en samenwerking tussen school, ouders, leerplicht en jeugdarts helpt om problematiek vroegtijdig te herkennen en een passende oplossing te vinden.

Het Oostwende College werkt volgens een protocol als het gaat om verlofaanvragen en overig schoolverzuim. In de schoolgids vindt u hierover meer informatie in hoofdstuk 5 leerlingbegeleiding en hoofdstuk 9 praktische zaken). Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met het leerlingloket.

Leerplicht

De leerplichtambtenaar van de gemeente Bunschoten staat in nauw contact met de leerlingcoördinatoren en/of het zorgteam van het Oostwende College, met als doel vroegtijdige signalering van (ongeoorloofd) verzuim. Veelvuldig verzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Met dit spreekuur hopen wij dit (zoveel mogelijk) te voorkomen. 

Meer informatie over de procedures rondom verzuim kunt u vinden op onze website of u kunt terecht bij de leerlingcoördinatoren.

Plan Sociale Veiligheid

Het Oostwende College wil een school zijn die zich primair richt op het actief en zelfstandig leren door de leerling in een veilig schoolklimaat. Onder een veilig schoolklimaat verstaan we een leeromgeving waarin alle leerlingen en medewerkers vrij zijn van verbaal, psychisch of fysiek geweld. Hiertoe hebben we een veiligheidsbeleid opgesteld, dat zich richt op de volgende terreinen.

  • veiligheid en gebouwen
  • calamiteiten en ongevallen
  • agressie en geweld (waaronder vandalisme en pesten)
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie en racisme

Het plan sociale veiligheid is leidraad voor de aanpak van pestproblematiek en verkeerd gebruik van sociale media. De leerlingcoördinatoren zijn aanspreekpunt. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gebruik van social media door hun kind. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de betrokkenen of school kunt schaden. Het Oostwende College vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media. Wij hebben een protocol opgezet om een ieder die bij het Oostwende College betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Tijdens mentorlessen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid in het algemeen en social media in het bijzonder. Het plan sociale veiligheid is te vinden op de website.

Gezonde school | Alcohol-, rook- en drugspreventie 

Het Oostwende College is in het bezit van het vignet Gezonde School aangaande het themacertificaat roken-, alcohol- en drugspreventie. De school werkt hierin samen met de GGD regio Utrecht, Jellinek, de gemeente Bunschoten en De Boei. Er wordt jaarlijks in klas 1 en 2 gewerkt aan genotmiddelenpreventie middels een integrale aanpak. Dit houdt in dat wij leerlingen voorlichten, ouders hierover informeren, medewerkers trainen in het signaleren en begeleiden van leerlingen. Bewustwording vergroten is daarbij van wezenlijk belang.

Privacy

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Elk schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) in Magister voor hun kind tot 16 jaar aangeven of zij toestemming geven voor het gebruik van NAW-gegevens en beeldmateriaal voor interne en externe communicatie. Vanaf 16 jaar beslist de leerling dit zelf. Meer lezen? Kijk dan op de website van de overkoepelende Meerscholengroep bij privacy.

Schoolregels

Leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een overzicht van de schoolregels. Deze regels staan op de website van het Oostwende College. Uitgangspunt is dat de school een leefgemeenschap is waarin iedereen elkaar respecteert en medeverantwoordelijk is voor een goede leef- en werksfeer. Overtreding van de regels heeft gevolgen. Dit kan zijn verwijdering uit de les, maar ook schorsing, overplaatsing naar een andere vestiging of, in het ergste geval, definitieve verwijdering van school.

Schooltijden

Leerlingen zijn in principe alle schooldagen van 8.00 tot 17.00 uur beschikbaar voor school.

Leerlingenraad

Op het Oostwende College wordt ieder schooljaar een leerlingenraad gekozen. Hierin zijn zowel onder- als bovenbouwleerlingen vertegenwoordigd. Een docent helpt de raad, bijvoorbeeld bij bepaalde activiteiten die worden georganiseerd.