6. Contact met ouders

< Alle onderwerpen

Op het Oostwende College hechten we veel waarde aan contact met de ouder(s)/verzorger(s). We werken immers samen aan hetzelfde doel: de leerling laten slagen.

Daarom stellen we het ook zeer op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur per telefoon of via de mail. Indien u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld.

Wij staan voor u klaar!

Informatieavonden

Op een aantal vaste momenten in het schooljaar is er de mogelijkheid voor de ouder(s)/verzorger(s) om persoonlijk contact te hebben met de school. Minstens één keer per schooljaar is er een algemene ouderavond plenair en/of in klassenverband. De mentor is hierbij erg belangrijk, want hij/zij vervult op school een centrale rol in de begeleiding van de leerling.

Portfoliogesprekken

Portfoliogesprekken vinden 3 keer per jaar plaats. Deze gesprekken zijn overdag en de data worden ruim van tevoren bekendgemaakt. Via de mentor komt er een intekenlijst. Leerlingen op het Oostwende College leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Een element in dit proces is het portfolio, waarin de leerling zelf vastlegt waar hij/zij staat op het gebied van vaardigheden en persoonlijke groei. Daaraan gekoppeld zit de reflectie van de leerling op al die terreinen. Voor die reflectie zijn de input van de mentor en het portfoliogesprek met mentor, medeleerlingen en ouders belangrijk. Op die manier wordt de reflectie verdiept en krijgt het portfolio meer waarde.

Magister

Het is mogelijk voor ouder(s)/verzorger(s) de cijfers van hun zoon/dochter te volgen in het schoolprogramma Magister. De leerlingen krijgen hiervoor instructies en een wachtwoord. Gedurende het hele schooljaar zijn de cijfers online in te zien. De ouders hebben een eigen inlog en daarmee dus inzage. Periodiek bespreekt de mentor de resultaten met de leerling. De docenten en de mentoren letten niet alleen op de cijfers, maar ook op andere aspecten, zoals zelfstandig werken, huiswerkverzorging, motivatie, doorzettingsvermogen, interesse en samenwerken.

Overgang

Ieder jaar verschijnt in november de brochure bevorderingsnormen. Hierin is te lezen hoe eindcijfers tot stand komen en wat de bevorderingsnormen zijn.

Nieuwsberichten op school

Eenmaal per maand verschijnt het Oostwende Nieuws digitaal. Hierin vindt u onder andere aankondigingen van bijzondere activiteiten, informatie vanuit het decanaat, zorgteam en belangrijke informatie per afdeling. Het Oostwende Nieuws wordt verspreid via Magister en ontvangt u per e-mail.

Ouderraad

De ouderraad is er om een goed evenwicht te vinden tussen de vakbekwaamheid van de school en de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij de opleiding van hun kinderen. De ouderraad onderhoudt contacten met de directie en mag advies geven op alle beleidsterreinen. In de vergaderingen reageren de ouder(s)/verzorger(s) op ideeën van de schoolleiding en de schoolleiding reageert op ideeën van de ouder(s)/verzorger(s). Iedereen die kinderen op school heeft, kan lid worden van de Ouderraad. Speciale kennis van de school of van het onderwijs is niet nodig.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van het Oostwende College is een zelfstandig orgaan voor inspraak. Deze deelraad bestaat uit een personeels-,ouder- en leerlinggeleding. In deze medezeggenschapsraad spreken de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op het Oostwende College.

Op Meerscholen-niveau bestaat één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast kent iedere vestiging een eigen deelmedezeggenschapsraad (MR). De GMR houdt zich bezig met zaken die voor de Meerscholen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of die voor alle vestigingen van belang zijn. De leden van de GMR worden gekozen uit de deelraden. De samenstelling van alle raden is aan het begin van het cursusjaar te lezen in het Oostwende Nieuws. Hierin staan ook eventuele vacatures vermeld en de wijze waarop daarin wordt voorzien.