9. Praktische zaken

< Alle onderwerpen

Kluisjes

Elke leerling op het Oostwende College huurt een kluisje voor het veilig opbergen van waardevolle spullen. De borg bedraagt € 10,- per sleutel. Deze is opgenomen in de ouderbijdrage. De school behoudt zich het recht voor om de kluisjes te controleren. Bij strafbare feiten wordt contact met de politie opgenomen. Dit kan resulteren in een kluisjescontrole in het bijzijn van de politie. Hierbij worden er persoonsgegevens overgedragen in het geval van strafbare feiten.

Fietsenstalling

Alle leerlingen zetten hun (brom)fiets in de daartoe bestemde stalling. De school is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van (brom)fietsen.

Eten en drinken

In de aula van het Oostwende College staan automaten waar de leerlingen frisdrank en versnaperingen kunnen kopen. Eten en drankjes kunnen alleen met pinpas betaald worden. Energiedrankjes en soortgelijke producten zijn op school niet toegestaan.

50-minuten rooster

Vanuit de overheid moet elke school in het kader van ontwikkeltijd uren beschikbaar stellen aan het personeel. Een school bepaalt zelf hoe deze uren worden ingezet. Sommige scholen kiezen bijvoorbeeld voor meerdere studiedagen (en dus lesvrije dagen voor leerlingen). Het Oostwende College heeft gekozen voor 50-minutenweken, zodat de lessen niet uitvallen, maar verkort doorgang kunnen vinden. Deze weken vinden altijd voorafgaand aan de tentamenweek plaats en meestal in de eerste week van een nieuwe periode.

Lesuitval

Lesuren kunnen uitvallen door ziekte of, in bijzondere gevallen, vanwege andere schoolactiviteiten. Indien mogelijk worden lessen overgenomen door andere docenten. In sommige gevallen wordt het rooster dan ‘in elkaar geschoven’ zodat er geen tussenuren ontstaan voor de leerlingen. Als er toch tussenuren ontstaan, dan wordt voor de eerste en tweede klassen zoveel mogelijk gezorgd voor opvang in een klaslokaal door een (andere) docent tijdens een zogenaamd stipuur. Uitgangspunt is dat deze leerlingen op school blijven.

Vanaf klas drie kan een uitgevallen lesuur omgezet worden in een verplicht zelfstandig studie-uur. Geplande en verwachte roosterwijzigingen staan één dag van tevoren vermeld in Magister. Onverwachte roosterwijzigingen worden (indien mogelijk) aan het begin van de schooldag bekendgemaakt.

Ziekmelden

Ziekmelden gaat via het Leerlingenloket. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 033 – 299 74 00 van 08.00 – 16.30 uur of per e-mail via leerlingloket@oostwende.nl. Ziekmelden doe je voor 8.20 uur! Bij digitale ziekmelding kunnen wij een steekproef uitvoeren om fraude te voorkomen.

Verlofaanvraag

Aanvragen voor bijzonder verlof en vakantieverlof buiten de schoolvakanties, kunt u doen door gebruik te maken van één van de onderstaande formulieren. De regels die hiervoor gelden, staan beschreven in de Leerplichtwet 1969 (artikel 11f, 11g, 13a en 14).

De aanvraag kan gestuurd worden naar leerlingloket@oostwende.nl of door uw zoon/dochter afgegeven worden bij het leerlingloket. Let erop dat de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend.

Een aanvraag voor bijzonder verlof dient minimaal twee weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Een aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient minimaal acht weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Formulier aanvraag bijzonder verlof

Aanvraag verlof buiten vakantie

Wil je onder schooltijd deelnemen aan informatiemiddagen? Dan kun je hiervoor verlof aanvragen via de verlofbrief decanaat. Deze mag je inleveren bij de decanen.

Verlofbrief decanaat